Log in with your username or emailInstant Play
Regler & Villkor

 1 Redodds.com “ACCEPTERAR INGA” kunder under 21 år.

 2 Det är kundens ansvar att säkerställa att spelen som lämnas in är korrekta i alla dess avseenden. Så fort ett spel har blivit placerat och accepterat kan det inte annulleras eller ändras.

 3 Spel hos Redodds.com kan enbart utföras via internet. Inga spel via post, fax, mail eller telex accepteras och om något spel skulle mottas på nämnda sätt kommer det ogiltigförklaras oavsett vinst

4 All oddsprissättning varierar och blir enbart fixerad i samband med att ett spel ska accepteras. Trots att Redodds.com genomför alla nödvändiga insatser för att garantera oddsprissättningen kan Redodds.com inte hållas ansvarig för, skriv, mänskliga eller systemfel som bidrar till att odds och resultat som exponeras på Redodds.com direkt eller indirekt blivit felaktiga därav. Vid tillfällen då spel blivit accepterade till felaktiga priser, förbehåller sig Redodds.com rätten att annullera sådana spel.  

 5 Ledningen för Redodds.com förbehåller sig rätten att tillfälligtvis stoppa en marknad oavsett tidpunkt. När en marknad är stoppad kommer alla spel bli avvisade. Redodds.com förbehåller sig rätten att stoppa spel på marknader Redodds.com upplåter oavsett tidpunkt utan restriktion.

6 Spel är inte garanterade såvida en transaktionsruta ”inte” uppenbarat sig. Om du är osäker på om ett spel gått igenom så kan du se statusen för spelet på ditt konto. När ett spel är genomfört kommer motsvarande belopp att dras från ditt konto oavsett när resultatet blir fastställt.  

7 Alla spel anses vara slutgiltiga när en kund mottagit bekräftelse på genomfört spel. Bekräftelsen informerar kunden att spelet blivit accepterat och genomfört och det fungerar även som ett kvitto vid tillfällen då kunden önskar föra en talan mot Redodds.com avseende dispyt av något slag. En sådan talan ska påbörjas inom 24 timmar efter att tillfället uppstått.   

8 All exponerad oddsprissättning är rent informativ och motsvarar på inga sätt faktiska erbjudanden från Redodds.com. Redodds.com förbehåller sig rätten att oavsett anledning och tidpunkt annullera spel eller delar av spel utan att behöva förklara anledningen till ett sådant beslut.    

9 Redodds.com förbehåller sig rätten att annullera spel eller delar av spel relaterat till person eller grupp av personer som i samråd eller var för sig försöker bedra Redodds.com. Där bevis av riggade spel eller annat bedrägligt beteende som bidrar till orättvisa resultat, eller där bevis för att spel utförts på samma utfall upprepade gånger av enskild individ eller individer i grupp, syndikat eller annan form förbehåller sig Redodds.com rätten att annullera spel(en) eller vägra utbetalning av vinster till dess att en utredning fastslagit dess motsats.  

10 Alla tidpunkter som redogörs på Redodds.com är så tillförlitliga dem bara kan bli. Det är dock kundens ansvar att själv vederlägga tillförlitligheten i all tid som exponeras. Redodds.com tar inget ansvar för fel i samband med den tid Redodds.com exponerar oavsett anledning. Spel som skett av misstag, efter att start av en marknad tagit vid, kommer annulleras oavsett vinst eller förlust.                     

11 Alla sportevenemang måste utföras på angivna tidpunkter såvida inte annat anges. Om en marknad är uppskjuten kommer den automatiskt att anges i form av ”INGA SPEL” såvida inte annat anges. ”INGA SPEL” betyder att alla medel som placerats på den specifika marknaden kommer återbetalas.

12 Redodds.com accepterar inte betalning för spel med kredit- eller betalkort eller annan typ av betalningsform över internet. Redodds.com erbjuder ”ENBART KREDIT” till kunder som kunden sedan använder för att utföra spel med. Värdet av krediten är likställd med motsvarande monetära värde i exponerad valuta. Betalningen för spelen utför sedan kunden till Redodds.com via en fakturering och via en samarbetspartner och då enbart om kunden har ett negativt saldo. För mer information, vänligen läs under fliken ”Betala Med Kredit” och avtalen i samband med kreditansökan.      

13 Redodds.com använder en intern riskhanteringsmodell för att kunna vederlägga kundens riskrofil i samband med att kredit blir erbjuden. Redodds.com genomför ”INGEN KREDITKONTROLL” för att kunna erbjuda kredit. Beslut fattas enbart med stöd av en intern riskprofileringsmodell.  

14 Alla vinster som kunden vinner visas på kundens konto. Medel eller vinster som felaktigt hamnat på kundens konto vid tillfället i fråga eller vid tidigare tillfälle(n) förbehåller sig Redodds.com rätten att annullera.

15 Alla vinster som inte är föremål för fel eller utredning kan kunden begära utbetalning av till sitt bankkonto när kunden så önskar utan inskränkning. Sådan begäran skall Redodds.com utföra snarast möjligt efter att begäran kommit till Redodds.coms kännedom. 

16 Redodds.com ska under inga omständigheter hållas ansvarig för någon skada eller förlust som anses ha uppkommit efter samröre med Redodds.coms hemsida eller dess innehåll; inkluderat utan förbehåll, förseningar eller störningar av verksamheten eller överföringar, förlust av eller manipulerad data, kommunikations eller nätverksfel, eller någon persons missbruk av hemsidan, dess innehåll eller något annat fel i form av utelämnande av innehåll.   

17 Spel genomförs så fort den anges.

18 Om medel av misstag krediterats kundens konto antingen genom ett systemfel pga Redodds.com eller av kunden själv kommer du som kund hållas ansvarig för att meddela Redodds.com om dess felaktighet. Underlåtenhet att göra så kommer bidra till annullering av motsvarande vinster antingen direkt eller indirekt. Vid sådana tillfällen förbehåller sig Redodds.com rätten att genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa att både kunden och Redodds.com, justerar sina ekonomiska förehavanden till samma situation som rådde innan felaktigheten uppstod. 

19 Alla spel utförda som en funktion av Livemarknad är föremål för annullering såvida “negativa omständigheter avseende rimliga spelförhållanden” föreligger. Om en sådan tillfällighet skulle uppstå, förbehåller sig Redodds.com rätten att annullera alla utförda spel.   

20 I alla Livemarknader är spelen baserade på giltig speltid och inte övertid, såvida inte annat anges i samband med att spel ska genomföras.  

21 I både kundens och Redodds.coms intresse, vänligen notera att all telekommunikation sparas.